Tag Archives: teleonomy

Ecoteleology & teleconomy

Economy and ecology

Teleonomy and teleology

Ecos, telos